Regulamin sklepu internetowego Stroppa.pl

Definicje

 • Klient – Użytkownik składający Zamówienia, w tym: Konsument, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, osoba prawna.
 • Konsument – Klient składający Zamówienia w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Operator Systemu Płatności — wybrany przez Usługodawcę podmiot świadczący usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płatności kartą kredytową, płatniczą lub przelewem w ramach bankowości internetowej.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin.
 • Sklep / Serwis — sklep internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem stroppa.pl, poprzez który Usługodawca świadczy Usługi.
 • Towary – produkty oferowane w Sklepie przez Usługodawcę.
 • Umowa – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na podstawie której Użytkownik może zapoznać się z treściami oferowanymi przez Sklep.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawierana przez Klienta wskutek złożenia Zamówienia.
 • UoPK  – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 • Usługi — usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu, w tym: możliwość przeglądania asortymentu oferowanego przez Sklep, a następnie: nabycia Towarów.
 • Usługodawca – Mateusz Grybczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Stroppa Mateusz Grybczyński” z siedzibą w Warszawie (01-466), przy
  ul. Kazubów 2/111, Regon 365688551, NIP 6562193958.
 • UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030).
 • Użytkownik – osoba, która przegląda zasoby Serwisu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, wskazujące w szczególności rodzaj Towaru oraz jego liczbę.
 • Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu;
  2. prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług;
  3. zasady wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług;
  4. zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE.

 

 1. Korzystanie ze Sklepu nie jest związane z koniecznością zakładania jakiegokolwiek konta przez Użytkownika.
 2. W celu korzystania ze Sklepu (w tym: składania Zamówień), system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik winien spełnić następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z procesorem porównywalnym z Intel Pentium IV lub nowszym, łącze internetowe (128 kbs lub szybsze), przeglądarka internetowa: Chrome, a także połączenie urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, z internetem.
 • Rozpoczęcie świadczenia Usług
 1. Umowa zostaje zawarta w chwili wejścia przez Użytkownika na stronę główną Sklepu bądź jego podstrony. Umowa zostaje rozwiązana w chwili zakończenia korzystania przez Użytkownika z zasobów Strony.
 2. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta na zasadach określonych w ustępie IV Regulaminu.
 • Warunki świadczenia Usług
 1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Nośność Towaru (paska) wynosi 1 kilogram. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w mieniu Klienta bądź osób trzecich wywołane nieprawidłowym korzystaniem z Towaru.
 3. Odcień barwy Towaru, który zostanie dostarczony, może różnić się od barwy prezentowanej w Sklepie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów, przy czym pozostaje to bez wpływu na realizację Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian cen Towarów.
 5. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży i złożenia Zamówienia, Użytkownik zobowiązany jest, za pośrednictwem odpowiednich funkcjonalności udostępnionych w Serwisie, wybrać Towary, które chce nabyć. Wybrane przez Użytkownika Towary będą dodawane do koszyka Towarów. Zamówienia na Towary można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.
 6. W trakcie składania Zamówienia, Użytkownik będzie zobowiązany do podania swoich danych, umożliwiających dostawę Towaru, w tym:
 1. Konsumenci podają swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy (jeśli inny niż adres zamieszkania), numer telefonu, adres e-mail;
 2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podają swoje imię i nazwisko, firmę, adres, pod którym zarejestrowana jest działalność gospodarcza, adres dostawy (jeśli inny niż adres, pod którym zarejestrowana jest działalność gospodarcza), numer telefonu, adres e-mail, NIP;
 3. Inne podmioty podają swoją firmę, adres siedziby, adres dostawy (jeśli inny niż adres siedziby), numer telefonu, adres e-mail, NIP.
 1. Do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych kontaktowych, a także danych składających się na Zamówienie, zgodnie z komunikatami i funkcjonalnościami dostępnymi w Sklepie.
 2. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych Towarów, łączną cenę za nabywane Towary oraz wyszczególnienie wszystkich innych kosztów, jeśli takowe będą ponoszone.
 3. Przed naciśnięciem przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia, Użytkownik będzie zobowiązany do akceptacji, za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności, Regulaminu, a także do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Zamówienia.
 4. W celu złożenia Zamówienia, Użytkownik zobowiązany będzie do skorzystania z odpowiedniej funkcjonalności (przycisku) potwierdzającego złożenie Zamówienia. Po naciśnięciu tego przycisku nie będzie możliwa modyfikacja Zamówienia.
 5. Naciśnięcie przycisku spowoduje przekierowanie Klienta do strony właściwego Operatora Systemu Płatności. W przypadku płatności dokonywanych przez Klienta mającego siedzibę bądź miejsce zamieszkania na terytorium Polski będzie to system Przelewy24.pl, a w przypadku Klienta mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski: system Paypal.  Klient, w celu dokonania płatności, zobowiązany jest do podejmowania czynności zgodnie z instrukcjami, które pojawią się na stronie Operatora Systemu Płatności. Wszystkie płatności realizowane są w zgodzie z ustalonymi przez Operatora Systemu Płatności zasadami, a Usługodawca nie ponosi za ich prawidłowość odpowiedzialności.
 6. Zamówienie uznaje się za złożone (a tym samym: Umowa Sprzedaży zostaje zawarta) z chwilą otrzymania przez Usługodawcę od Operatora Systemu Płatności pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej dotyczącej płatności, o czym Usługodawca informuje Klienta poprzez wyświetlenie na ekranie urządzenia Klienta stosownego komunikatu oraz poprzez przesłanie stosownej informacji na podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres e-mail. W razie otrzymania negatywnej odpowiedzi autoryzacyjnej Zamówienie nie może zostać zrealizowane, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.  
 7. Wszystkie ceny Towarów podane w Serwisie zawierają podatek od towarów i usług, cło oraz wszelkie inne składniki, w tym koszty dostawy.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy.
 • Dostawa Towarów
 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem: Poczty Polskiej, listem poleconym.
 3. Koszty dostawy wchodzą w skład ceny Towarów.
 4. Wysyłka Towarów nastąpi nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty potwierdzenia skutecznego złożenia Zamówienia, zgodnie z ustępem 12 powyższego paragrafu.
 • Prawa i Obowiązki Użytkowników i Usługodawcy
 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z warunkami Regulaminu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania świadczenia Usług bez podania przyczyny, przy czym (i) Użytkownicy zostaną poinformowani o tym z odpowiednim co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, a (ii) takie czasowe wstrzymanie świadczenia Usług pozostanie bez wpływu na realizację Zamówień złożonych przed wstrzymaniem świadczenia Usług.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w Serwisie w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym treści propagujących przemoc, treści o charakterze dyskryminacyjnym zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także w sposób, które uniemożliwiałby bądź utrudniał innym Użytkownikom korzystanie ze Sklepu.
 5. Zakazane jest kopiowanie, wykorzystywanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie treści udostępnionych w Serwisie w jakikolwiek inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku.
 6. Ponadto, Usługodawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za szkody powstałe na skutek zaprzestania bądź wstrzymania świadczenia, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
  2. za szkody powstałe w związku lub w wyniku wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych w Serwisie;
  3. za szkody powstałe w wyniku  korzystania przez Użytkowników z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem.
 • Polityka Prywatności Serwisu
 1. Informacje ogólne.
  1. Operatorem Serwisu jest Mateusz Grybczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Stroppa Mateusz Grybczyński” z siedzibą w Warszawie (01-466), przy ul. Kazubów 2/111, Regon 365688551, NIP 6562193958.
  2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
   1. dobrowolnie wprowadzone w trakcie składania Zamówienia informacje;
   2. zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. “ciasteczka”);
   3. gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego współpracującego z Usługodawcą na podstawie odrębnej umowy o współpracy.
 2. Informacje podane w trakcie składania Zamówienia.
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
  2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  3. Dane podane przez Użytkowników mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Usługodawcę  w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Informacja o plikach cookies.
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców.
  9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach.
  10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 4. Logi serwera.
  1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   1. czas nadejścia zapytania,
   2. czas wysłania odpowiedzi,
   3. nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   4. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   6. informacje o przeglądarce Użytkownika,
   7. Informacje o adresie IP.
  1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis.
  2. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 1. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
  2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
   1. Internet Explorer
   2. Chrome
   3. Safari
   4. Firefox
   5. Opera
   6. Android
   7. Safari (iOS)
   8. Windows Phone
 • Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca, czyli Mateusz Grybczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Stroppa Mateusz Grybczyński” z siedzibą w Warszawie (01-466), przy ul. Kazubów 2/111, Regon 365688551, NIP 6562193958.
 2. Zakres danych przetwarzanych przez Usługodawcę obejmuje imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, NIP, adres e-mail.
 3. Usługodawca zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji Zamówień i obsługi reklamacji. Przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz do żądania usunięcia.
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z Serwisu, w tym: składania Zamówień.
 6. Administrator chroni dane osobowe Użytkowników oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 • Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

Konsument uprawniony jest do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w ciągu 14 dni do daty dostawy Towarów, na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 • Reklamacje dotyczące Towarów
 1. Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych Towarów z Umową Sprzedaży. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
 2. Podstawą reklamacji nie może być naturalne zużywanie się Towaru w toku jego użytkowania, w tym rozciąganie, odbarwianie oraz inne mechaniczne uszkodzenia wynikające z takiego użytkowania.
 3. Reklamacje należy składać drogą pocztową, przesyłając je na adres: „Stroppa Mateusz Grybczyński”, ul. Kazubów 2/111, 01-466 Warszawa.
 4. Aby reklamacja dotycząca Towarów została uznana za prawidłowo złożoną Klient musi zawrzeć w niej następujące informacje:
  1. Dane Klienta (w tym: jego adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu),
  2. Przedmiot reklamacji.
  3. Okoliczności uzasadniające reklamację.
 5. Wraz z reklamacją Usługodawca zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego Towaru wraz z dowodem zakupu, który zostanie dostarczony wraz z Towarem.
 6. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana za pośrednictwem poczty
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Usługodawca niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Klient niebędący Konsumentem ma prawo złożyć reklamację odnośnie do Towarów stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.
 • Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu
 1. Użytkownik ma prawo składać Usługodawcy reklamacje w kwestiach dotyczących funkcjonowania Serwisu.
 2. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: contact@stroppa.pl, wpisując w temacie wiadomości: “Reklamacja”.
 3. Aby reklamacja została uznana za prawidłowo złożoną Użytkownik musi zawrzeć w niej następujące informacje:
  1. Adres e-mail i/lub numer telefonu Użytkownika,
  2. Przedmiot reklamacji.
  3. Okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
 • Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.11.2016 r.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszały praw nabytych Użytkowników. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Usług.
 3. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.stroppa.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, chyba że przepisy mające zastosowanie do ochrony praw Konsumentów miejsca ich zamieszkania przewidują inaczej.
 5. Wszelkie spory związane z Regulaminem będzie rozstrzygać:
    1. w przypadku Konsumentów – sąd właściwości ogólnej,
    2. w przypadku nie-Konsumentów – sąd właściwy z uwagi na siedzibę Usługodawcy,

chyba że przepisy mające zastosowanie do ochrony praw Konsumentów przewidują inaczej.

_____________________________

Załącznik nr 1 – Informacje dotyczące prawem odstąpienia od umowy sprzedaży przez Konsumenta wraz ze wzorem odstąpienia do Umowy Sprzedaży

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży towarów zawartej za pośrednictwem Serwisu www.stroppa.pl („Umowa”) w terminie 14 dni od dnia dostawy Towarów bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować właściciela Serwisu, tj. Mateusza Grybczyńskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Stroppa Mateusz Grybczyński” z siedzibą w Warszawie (01-466), przy ul. Kazubów 2/111, e-mail: contact@stroppa.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną, wg wzoru przedstawionego poniżej). Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Zobowiązani są Państwo do zwrotu Spółce produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie.

Skutki odstąpienia od Umowy

W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku: nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór odstąpienia od Umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

– Adresat:  Mateusz Grybczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Stroppa Mateusz Grybczyński” z siedzibą w Warszawie (01-466), przy ul. Kazubów 2/111,

– Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów

– Data zawarcia umowy sprzedaży Towarów

– Imię i nazwisko Konsumenta

– Adres Konsumenta

– Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data